PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Sociální reforma: Rady pro rodiče

V systému státní sociální podpory dochází od 1.1.2008 ke změnám, které se dotknout také rodin s dětmi. Jak opakovaně prohlásil ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, tyto změny jsou součástí celkové reformy veřejných financí, která byla pro Českou republiku již nevyhnutelná.

"K reformě nás dlouhodobě vybízely všechny seriózní domácí i zahraniční instituce, protože patříme k zemím s nejhorším vývojem veřejných financí v Evropě," říká ministr Nečas a zdůrazňuje, že cílem je konečně odstranit kulturu žití na dluh a přijetí osobní odpovědnosti. V případě změn týkajících se rodiny jde především o zavedení vícerychlostní rodičovské dovolené, která má pomoci narovnat omezené možnosti českých rodičů při slaďování péče o děti se zaměstnáním.

Ve srovnání s jinými evropskými zeměmi vykazuje naše země zvláštnosti, které negativně ovlivňují chování a strategie lidí po rodičovské dovolené při návratu do zaměstnání. Ačkoliv ČR patří k zemím s vůbec nejvyšší zaměstnaností žen, dobré uplatnění na trhu práce se obvykle netýká matek (zejména menších dětí). Tyto ženy jsou naopak ohroženy horší zaměstnatelností, resp.nezaměstnaností.

Nová opatření mají zvýšit motivaci rodičů, aby o sobě a svých dětech více rozhodovali samostatně a aby hledali takové způsoby slaďování, které budou vyhovovat právě jim.

"Není možné dávat lidem přesné návody, co mají dělat. Je ale potřeba poskytnout jim informace a upozorňovat na pozitiva a negativa možných řešení s ohledem na kontext a dopady těchto rozhodnutí pro život dospělých i dětí. Cílem budiž informovaná volba, podpořená bohatou možností výběru konkrétních řešení," připomíná socioložka Hana Maříková ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Přehled nejpodstatnějších změn v systému státní sociální podpory, které rok 2008 přináší rodičům a jejich dětem:

Přídavek na dítě

Nárok na tento příspěvek má nezaopatřené dítě do 26 let, které žije v rodině s příjmem nižším, než je 2,4 násobek životního minima.

Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok (do příjmu se nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro účely této dávky společně posuzovanou).

Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku dítěte.

Nárok na přídavek se musí prokazovat každý rok, nejpozději do konce září, a to na kontaktních místech státní sociální podpory na úřadech práce (v Praze pak na úřadech městských částí).

Příjemcům, kteří pobírali přídavek na dítě v prosinci 2007, bude výše přídavku automaticky upravena, resp. při příjmu vyšším než 2,4 násobek životního minima rodiny bude výplata zastavena.

Životní minimum je společensky uznanou minimální hranicí příjmu. Vymezuje výši nezbytných finančních prostředků pro domácnost potřebných k dočasnému zajištění základních životních potřeb. Celková výše životního minima domácnosti se počítá jako součet životních minim jejích jednotlivých členů. V roce 2007 činila tato suma 3 126 K4 na jednotlivce, 2600 Kč na každou další dospělou osobu a u nezaopatřených dětí 1600 Kč do 6 let, 1960 Kč do 15 let a 2250 Kč do 26 let.


Přídavek na dítě se vyplácí pouze při příjmech do 2,4 násobku životního minima rodiny a jeho výše se řídí věkem:

0 - 6 let

     500 Kč

6 - 15 let

     610 Kč

15 - 26 let

     700 Kč

Sociální příplatek

Nárok má rodič, který se stará alespoň o jedno nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 2,0 násobek životního minima rodiny:

Úplná rodina (oba rodiče)
s počtem nezaopatřených dětí

Hranice čistého příjmu v Kč měsíčně
pro nárok na sociální příplatek od 1.1.2008
(2,0 násobek životního minima rodiny)

jedno do 6 let

     14 160,-Kč

dvě 5, 8 let

     18 800,-Kč

tři 5, 8, 12 let

     22 000,-Kč

čtyři 5, 8, 12, 16 let

     26 500,-Kč

Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí; do příjmu se nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro účely této dávky společně posuzovanou.

Sociální příplatek se zvyšuje v případech, kdy dítě je dlouhodobě těžce zdravotně postižené, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, zohledněny jsou také zdravotní postižení nebo osamělost rodiče. Vyšší sociální příplatek se poskytuje i rodinám, kde se narodilo více dětí současně, a to v době do tří let věku, nebo rodinám, kde dítě studuje na střední škole v denní formě studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia.

Rodičovský příspěvek

Zde dochází k největším změnám! Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Toto dítě zakládá nárok na rodičovský příspěvek a u něj se také sleduje splnění podmínek nároku na rodičovský příspěvek.

Možnosti volby a pobírání rodičovského příspěvku od 1. ledna 2008 podle věku dětí vypadají následovně:

Nový způsob čerpání rodičovského příspěvku se vztahuje na všechny děti, tzn. i na děti narozené před účinností tohoto zákona.

Rodič, pečující o dítě, které bylo k 1. lednu 2008 starší 3 let, bude pobírat rodičovský příspěvek ve snížené výměře (3 800 Kč) až do 4 let věku dítěte.

Rodič, pečující o dítě, které bylo k 1. lednu 2008 starší 21 měsíců a mladší 3 let věku (a tudíž si rodič nemůže ze zákona zvolit možnost čerpání rodičovského příspěvku), bude pobírat rodičovský příspěvek v základní výměře (7 600 Kč) do 3 let věku dítěte a následně rodičovský příspěvek ve snížené výměře (3 800 Kč) do 4 let věku dítěte.

Rodič, pečující o dítě, které bylo k 1. lednu 2008 mladší 22 týdnů, se může rozhodnout o možnosti rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku, nebo pobírat rodičovský příspěvek v základní výměře do 21 měsíců věku dítěte a následně učinit další volbu mezi základní a pomalejší variantou čerpání.

Rodič, pečující o dítě, které bylo k 1. lednu 2008 starší 22 týdnů a mladší 21 měsíců, se může rozhodnout mezi klasickým a pomalejším čerpáním rodičovského příspěvku.

Rodičovský příspěvek lze nově čerpat ve třech výměrách daných v pevných měsíčních částkách: zvýšené (11 400 Kč), základní (7 600 Kč) a snížené (3 800 Kč).

Rodiče si mohou zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu dvou, tří nebo čtyř let, přičemž volbou doby čerpání si zároveň volí i k ní příslušnou výši příspěvku.

Rychlejší čerpání rodičovského příspěvku - po peněžité pomoci v mateřství, nebo peněžité pomoci poskytované mužům (dále jen PPM) ve zvýšené výměře (11 400 Kč) do 2 let věku dítěte; o tuto formu čerpání však může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den;

Základní čerpání - po PPM v základní výměře (7 600 Kč) do 3 let věku dítěte; o tuto formu čerpání může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM, nebo nemocenskou poskytovanou v souvislosti s porodem;

Pomalejší čerpání - po PPM nebo od narození dítěte (nevznikl-li nárok na PPM) v základní výměře (7 600 Kč) do 21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře (3 800 Kč) do 4 let věku dítěte.

I nadále může rodičovský příspěvek čerpat matka i otec. Jediné, co je ze strany rodičů vyžadováno, je učinění rozhodnutí ohledně délky čerpání příspěvku. O vybranou dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku musí rodiče písemně požádat příslušný úřad státní sociální podpory na předepsaném formuláři.

Časové momenty pro rozhodnutí o délce čerpání jsou dva:

O rychlejší čerpání musí rodiče požádat nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů života, resp. ve kterém současně narozené nejmladší děti dosáhnou věku 31 týdnů života;

O základní čerpání musí rodiče požádat nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 21. měsíce věku.

Pokud rodiče nepožádají o rychlejší či klasické čerpání rodičovského příspěvku nebo nesplňují podmínky pro tuto volbu, je rodičovský příspěvek po 21. měsíci roku věku dítěte vyplácen v režimu pomalejšího čerpání, tzn. ve snížené výměře do 4 let věku dítěte.

Dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku je možné zvolit pouze v rozhodných obdobích (kalendářní měsíc po 22. týdnu věku dítěte a 21. měsíc věku dítěte).

Po učiněném rozhodnutí je vybraná možnost čerpání již nezměnitelná a nelze ji uplatňovat zpětně, a to ani při střídání rodičů v pobírání rodičovského příspěvku.

Příspěvek na školní pomůcky

Příspěvek na školní pomůcky byl zrušen.

Děti, které v roce 2007 začaly plnit povinnou školní docházku a splnily nárok na příspěvek na školní pomůcky, ale o tuto dávku si nepožádaly, mohou o ni požádat do konce června 2008.

Porodné

Nárok na tuto jednorázovou dávku má žena, která porodila dítě. Jestliže žena, která porodila dítě, zemřela a nebylo jí porodné vyplaceno, má na dávku nárok otec. Na porodné má rovněž nárok osoba, která převzala dítě do jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Výše porodného činí 13 000 Kč na každé narozené dítě.

Pohřebné

Pohřebné náleží jednorázově osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

Výše pohřebného je stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč.

Další použité a doporučení zdroje:

http://www.mpsv.cz/cs/2
(informace ke státní sociální podpoře)

http://www.mpsv.cz/cs/4
(informace k finanční podpoře rodiny a slučitelnosti profesních a rodinných rolí)

Za poskytnutí informací k tomto článku děkuji ing. Marii Kudlové, ředitelce Odboru sociální politiky MPSV.

Vyšlo v časopise MIMINKO 2/2008

Zpět na články

 

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Spolupráce s Českým rozhlasem

Časopis Děti a my

AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt